Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Bewonersvereniging Zwanenbalg (BVZ)

Doel van de BVZ

Het bevorderen, handhaven en verbeteren van het leef- en woongenot van hun leden en de overige bewoners in Zwanenbalg en de directe omgeving.

Lidmaatschap BVZ

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. Voor 2022 geldt:

Stort € 15 op nummer "NL58 RABO 0330 6268 09" t.a.v. Bewonersver. Zwanenbalg onder vermelding van: uw naam, uw huisnummer en contributie BVZ 2022 en u bent lid.

Lid worden van de bewonersvereniging

U kunt zich aanmelden als lid via de mail bvzwanenbalg@gmail.com, of direct door het overmaken van de contributie, zoals hier boven is vermeld.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 2 april 2009 is vastgesteld: vanaf 1 januari 2009 moet men zich voor 1 december van het jaar als lid afmelden, zo niet dan blijft men in het volgend jaar lid.

Beëindigen lidmaatschap

Uw lidmaatschap geldt voor een jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging iedere keer met een jaar verlengd. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of via de mail bvzwanenbalg@gmail.com dit aan de secretaris kenbaar te maken.

Geschiedenis

Tijdens de ontwikkeling van Zwanenbalg/ Callantsogervaart in 1999 werd door de projectontwikkelaar en de gemeente Den Helder het lidmaatschap van de Bewonersvereniging Zwanenbalg verplicht gesteld voor alle bewoners. 14 april 1999 werd de Bewonersvereniging Zwanenbalg opgericht. Betaling van dit verplichte lidmaatschap kon na vertrek van de projectontwikkelaar niet worden afgedwongen. Bovendien miste de tweede eigenaar van een huis vaak deze clausule in de koopakte. In 2006 , toen een nieuw bestuur een doorstart van de vereniging realiseerde, werd afgesproken dat je pas lid was als je de contributie betaalde. De bewoner die geen lid is, kan wel deelnemen aan de activiteiten. Dan wordt meestal een financiële bijdrage gevraagd. Het doel van de B.V.Z. blijft in het kader van de solidariteit: iedereen lid!