Menu


logo
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG
zwnanenbalg

Geschiedenis

Geschiedenis Zwanenbalg en Callantsogervaart

De pagina op deze site is bedoeld om u een beeld te geven over de geschiedenis van de Wijk Zwanenbalg Callantsogervaart.

De opbouw van de site/historie is nog steeds in ontwikkeling. Ik ben afhankelijk van informatie die ik (mogelijk) van u kan krijgen.

Als u meer informatie heeft hoor ik dat graag. Neem dan alstublieft contact met Gaike Dalenoord. Zwanenbalg 1318, Gaike@Zwanenbalg.info of met onze Secretaris van de wijkvereniging.

Overigens ziet u hier boven twee logo's. De linker is het originele logo, welke is gebruikt tijdens de eerste jaren van de vereniging. Later is het rechter logo in gebruik genomen.

Julianadorp bestaat uit een aantal wijken. De namen komen overeen met locaties (-balgen en –zand) die terug te vinden zijn in de Waddenzee.

Deze wijken hebben geen eigen straatnamen, maar hebben de naam van de wijk met een eigen huisnummer. Zo heb je Zwanenbalg 1318. Dit geeft echter niet aan dat de wijk uit 1318 woningen bestaat of meer.

De naam “Zwanenbalg” komt van een zandplaat (balg) welke voor de kust van Harlingen ligt.

De eerste ideeën over Zwanenbalg dateren van rond 1993.

De wijk Boterzwin is in ontwikkeling en behelst woning bouw met een prijsklassen van tussen de fl.200.000 en fl. 400.000. Dit programma bestaat uit projectmatig gerealiseerde vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen.

Voor het marktsegment van boven de fl. 400.000 is tot op heden in beperkte maten invulling gegeven. Deze prijsklasse is gebaseerd op prijspeil 1-1-1993.

Uit deze behoeftestelling ontstaat het idee voor de wijk Zwanenbalg.

Het is de bedoeling dat de wijk Zwanenbalg voor deze prijsklasse wel in aanmerking komt. Dat betekent dat er luxe villa’s moeten komen op ruime kavels.

De opzet is om woningen te realiseren waarbij de kwaliteit van het wonen en duurzaamheid centraal staan. De kwaliteit diende tot uitdrukking te komen in een zorgvuldige keuze voor architectuur, evenals een hoogwaardige inrichting van de woonomgeving.

Zeer belangrijk is de natuurlijke groene overgang van de wijk naar het Duinzoomgebied met de inrichting van een ecologische zone. De duurzaamheid wordt bereikt door onder andere het gebruik van milieuvriendelijke materialen en zogenaamde ecologische zones.

De gemeente Den Helder heeft echter geen financiële ruimte om een dergelijke “voor-investering” te realiseren, omdat men bezig is met het realiseren van de wijk Boterzwin.

Daarom gaat de gemeente op zoek naar projectontwikkelaars, die in één keer het gehele gebied Zwanenbalg tot ontwikkeling willen brengen en tevens financieren.

Het hele gebied bestaat uit circa 187.000 m2 Daar moet nog een deel af voor groenvoorzieningen en infrastructuur.

Hierbij worden tevens een tweetal kavels niet “meegerekend”. Dit betreft een aanwezige boerderij (de Franciscus Hoeve) en een hiernaast gelegen woning. De boerderij is in het bezit van de stichting zorgverlening ’s Heeren Loo welke de boerderij wil omgebouwd voor begeleid wonen van haar cliënten.

De ernaast gelegen woning aan de Callantsogervaart is in particulier bezit. (de kunstenaar Floris Brinkman)

Blijft over zo’n 146.600 m2 voor bebouwing.

De gemeente heeft gesteld dat de grondprijs voor het totale plangebied bedraagt fl. 11.500.000,= ex btw. Deze prijs geldt tot 31 december 1994.

De locatie Zwanenbalg ligt ook gunstig en wordt gerealiseerd in de buurt van het winkelcentrum Dorperweerd waar ook een aantal basisscholen liggen. Daarnaast bevind zich een kinderdagverblijf en een avonturenspeelpark.

Deze zijn via een autovrij fiets- en voetgangers-verbinding te bereiken zijn.

Aan de westzijde van de wijk Zwanenbalg bevindt zich de Noordzeekust en duiden met daar tussen een golfterrein, een lux zwembad-complex en het bungalowpark Ooghduyne. Dit beeld komt geheel overeen met de luxe woningen en de mooie omgeving rond de wijk.

Volgens de opzet van de gemeente moet Zwanenbalg worden ontwikkeld als een buurt met veel groen, waterpartijen en ruime verkaveling en vrijstaande woningen. Er worden ook meerder zogenaamde “ecozones” als idee geopperd.

In het ontwerp dient aandacht besteed te worden aan de relatie tussen water- en groenvoorzieningen, met de nadruk op het aanbrengen van geleidelijke overgangen en het aanbrengen van oever- en waterplanten.

Eventuele oeverbescherming zullen gerealiseerd worden met natuurlijk materialen.

In een artikel “Programma van eisen en hoofdlijnen” uit maart 1994, wordt aangegeven over de behoefte, de wensen en eisen welke worden gesteld aan de ontwikkeling van de wijk.

Hierin wordt door de gemeente aangegeven “waaraan de wijk minimaal aan moet voldoen”.

De eerste ideeën over de wijk zijn, om zo’n 140 woningen te bouwen. Elke kavel moet minimaal uit 800 m2 bestaan en dienen in de prijsklasse van fl. 400.000 (prijs waardering 1994) te liggen.

Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Den Helder geen financiële middelen om de wijk zelf te ontwikkelen en wil de gehele oppervlakte “Zwanenbalg” in één keer aan een projectontwikkelaar verkopen, inclusief de voorwaarden die door de gemeente zijn opgesteld.

Op dat moment komt het bedrijf NBM-Amstelland in beeld als projectontwikkelaar en ontstaan de eerste gesprekken. Dit tot grote frustratie van HBK – Helderse Bouw Kombinatie. HBK wil Zwanenbalg graag ontwikkelen maar hebben niet de financiële middelen om in één keer over ruim 11 miljoen kunnen beschikken.

(overigens wordt NBM-Amstelland in 2005 overgenomen door BAM).

Ontwikkelingen in het jaar 1995.

November 1995 wordt het gehele terrein van Zwanenbalg 18 hectaren groot, ten gunste gesteld aan “NBM - Amstelland Vastgoed bv te Amsterdam”. Hiervoor wordt tussen de gemeente Den Helder en NBM op maandag 20 november 1995 een raamcontract getekend.

De bedoeling is dat na 6 maanden het definitieve plan op tafel ligt en het definitieve contract getekend wordt

NBM is van mening dat dit project een succes moet worden. Als deze locatie 50 km zuidelijker zou liggen in combinatie met de locatie en ideeën is het zeker een succes. Nu is men ook een beetje afhankelijk van bewoners van de Noordkop, aldus NBM. Men verwacht echter dat het zeker een succes zal worden.

Het idee is ook dat de afstand Amsterdam-Den Helder goed te doen is. De hectiek van Amsterdam en dan de rust van de Noorkop. Wat wil je nog meer. Dat is de insteek van het project.

De interesse moet niet alleen uit Den Helder komen, maar ook vanuit het zuiden van Noord Holland.

Vanuit de Randstad, zoals Amsterdam zal interesse getoond moeten worden in deze wijk. Dat is de visie van het project.

In de loop van de tijd blijkt uiteindelijk de prijsklasse aan de hoge kant te liggen voor de Helderse begrippen.

Ook zal in de tijd blijken dat de interesse vanuit de Randstad tegen valt.

Daarom wordt er al  rekening gehouden met goedkopere woningen als de verkoop zou stagneren. Dat betekent ook dat de kavels verkleind kunnen worden en dat er geen 140 woningen gebouwd gaan worden maar mogelijk 180, of zelfs meer.

De bedoeling is om over twee jaar te beginnen met de bouw van de eerst woning - dus eind 1997 – de eerste spa gaat moet dan de grond in.

Tegelijkertijd lopen er ideeën om de wijk Zwanenbalg te combineren met het project Ooghduyne.

Het idee is om in Nederland een eerste “resort” te bouwen, met een toegang met receptie, Golfbaan, tropisch zwembad, vakantiewoningen, vaste bewoning, enz. Te vergelijken me de resorts die in Amerika worden opgezet.

Het idee is om op de 140 kavels vrijstaande bungalows te bouwen.

Uiteindelijk blijk dat de verschillende partijen niet van elkaars plannen op de hoogte zijn (gemeente Den Helder, Ooghduyne en NBM). Dit komt in april 1997 duidelijk naar voren tijdens een raadsvergadering

Ontwikkelingen in het jaar 1996.

De eerste haarscheurtje beginnen te ontstaan over de ontwikkeling van het project Zwanenbalg.

Het begint er op te lijken dat de behoefte aan grote kavels met luxe woningen toch niet ontwikkeld gaan worden.

Binnen de gemeente hebben de wethouders en raadsleden ook verschillende ideeën en komen de eerste voorstellen voor het veranderen van de plannen.

Voor het eerst wordt geopperd om zo’n 90 extra kavels/woningen te bouwen. Dat betekent dat de kavels van minimaal 800m2 op sommige locatie aanzienlijk verkleind moeten gaan worden.

Er wordt gedacht aan:

  • 62 kavels van 700m2
  • 100 kavels van 450m2 en
  • 63 kavels van 400m2

Totaal dus zo’n 225 woningen.

Ook ontstaan er ideeën/plannen om de woningen niet alleen door NBM te laten bouwen. De kavels wordt bouwrijp gemaakt door NBM, met de mogelijkheid om sommige kavels direct door te verkopen aan particulieren, die dan via een eigen architect en aannemer een eigen woning op (laten) bouwen.

Hier komen dus de eerste haarscheurtjes in de uniformiteit van de woningbouw. Voor wat betreft het ecosysteem en het idee van “wonen aan het water” blijven de eisen wel overeind staan.

Voor de ontwikkeling wordt de wijk in vier kwadranten gedeeld. Het eerste kwadrant bestaat uit zo’n 65 woningen.

Juli 1996 wordt er een “de deur op een kier gezet” richting HBK – Helderse Bouw Kombinatie

HBK betreurt het dat NBM zo traag is met de ontwikkeling. Als het aan HBK had gelegen was men al met de bouw van de eerste woningen al begonnen. Het is september 1996.

De reden dat HBK nu weer in beeld komt is dat NBM het definitieve contract nog niet heeft ondertekent en ook nog niet met de 11 miljoen gulden over de brug is gekomen.

Ook de ambitieuze ideeën van NBM – welke in opdracht van de gemeente waren opgesteld, vertonen haarscheurtjes. Om het project te kunnen voortzetten moeten er dus meer woningen komen op kleinere kavels

Menig raadslid krijgt krijgen twijfels maar er wordt geen definitief besluit genomen of men verder gaat met NBM of het project toch aan HBK over te zetten.

HBK verwacht en hoopt dat de gemeenteraad HBK ook in de gelegenheid gaat stellen om aan te vangen met de bebouwing van de kavels in Zwanenbalg. De bedoeling is dat in september de gemeenteraad een besluit neemt over de verdere uitbesteding.

Ontwikkelingen in het jaar 1997.

In 1997 komt NBM-Amstelland met hun plan “Ecozone Plan Zwanenbalg te Julianadorp”, voor de verdere ontwikkeling van de wijk.

In dit document worden de richtlijnen aangegeven waaraan de bouw, de tuin, enz. aan moet voldoen.

Hier wordt duidelijk dat de woningen Zwanenbalg al rekening moeten houden met zonne-energie, in de vorm van zonnecollectoren. De zonnenpanelen waren anno 1997 nog niet echt in de belangstelling, i.v.m. met de ontwikkeling en de bekendheid hiermee.

Verder wordt in dit document aangegeven waar aan de bouwmaterialen moeten voldoen. Of juist niet mogen gebruikt worden aan de buitenkant van de woningen.

Het plan is verder onderverdeeld in vier gebiedsdelen die onderling in hoogte verschillen:

  1.  “Waker” aan de westrand, ten westen van de westelijke ring;
  2.  “Slaper” aan de westrand, ten oosten van de westelijke ring en aan de oostrand ten westen en oosten van de oostring;
  3.  “Midden” langs de noordelijke en zuidelijke buitenring en langs de binnenring;
  4.  “Lint” langs de Callantogervaart in het zuiden.

Er worden eisen gesteld aan de opbouw en glooiingen van tuin richting het water.

De bedoeling is om elk jaar zo’n 30 à 40 woningen per jaar te bouwen en het geheel tussen de 3  à 4 jaren te realiseren.

Ook blijft NBM met ideeën komen om de wijk “eenvoudiger” op te bouwen en dat de gemeente steeds meer water bij de wijn moet doen.

NBM komt met een plan om “225 woningen plus 60” te bouwen. Dit wordt door de gemeente afgekeurd en blijft men bij het standpunt van maximaal 210 woningen.

NBM wil verder Zwanenbalg ontwikkelen door de kavels mèt woningen aan te bieden, maar tegelijkertijd ook lege stukken grond\kavels (door)verkopen. Op deze manier kunnen externe aannemers ook aan het project mee werken.

Dit laatste betekent ook dat de deur naar HBK weer steeds verder wordt geopend. Bij sommige raadsleden komt steeds meer het besef dat HBK mede het project verder kan ontwikkelen.

Resort bij Ooghduyne.

In de loop van de tijd is Ooghduyne ook meer betrokken geraakt met het project Zwanenbalg. Zij zien een mooie kombinatie van vaste bewoning, recreatie en luxe resort.

Het idee is om ’s lands eerste exclusieve en besloten woonoord met alle bijbehorende faciliteiten als een centrale receptie, hotel service, golfbaan, tropisch zwembad, geen doorgang kan vinden.

Toch wordt in de tijd Oogdhuyne en Zwanenbalg steeds verder van elkaar losgekoppeld.

De bedoeling is om meer woningen op de locatie te bouwen, met minder luxe er om heen bots tegen de ideeën van Oogdhuynen.

Dit is ook door de gemeente met HBK besproken.

Tijdens de raadsvergadering van 3-april-1997 kiest de raad toch met grote meerderheid voor verdere ontwikkeling door NBM .

Dit tot grote teleurstelling van de HKB (Helderse Bouwkombinatie), die de lokale (bouw)ondernemingen vertegenwoordigen en graag deze opdrachten willen uitvoeren.

NBM geeft aan om in oktober (1997) te beginnen met het aanleggen van de infrastructuur. Niet zoals gepland met 140 eerder besproken kavels, maar met de aanleg en ontwikkeling van 209 kavels, met een minimale oppervlakte van 400 vierkante meter.

Tevens krijgt NBM de toestemming om de kavels op zich door te verkopen aan particulieren, zodat zij daar hun eigen woning op kunnen late bouwen. Wel gelden nog steeds de ecologische plannen welke voor de wijk eerder zijn opgesteld.

8-april-1997:

De verkoop en aanmeldingen van de kavels gaan nu snel. In de maand juni zijn er zo’n 35 geïnteresseerden.

De kavels variëren tussen de 400m2 en boven de 1000m2. Wat de prijs per vierkante meter moet gaan worden is nog onbekend, maar zal variëren tussen de 201 en 280 gulden.

De Makelaardij Van Twillert werkt nu nauw samen met de projectontwikkelaar NBM. De toekomstige bewoners kunnen een kavel kopen en zelf een woning laten bouwen via een aannemer. Er gelden echter wel strikte regels waaraan de woning aan moet voldoen.

Zo moeten de woningen aan gestelde eisen voldoen voor wat betreft duurzaam-wonen en energieprestatienormen.

In mei 1997 moet er begonnen worden met fase 1 (Zuid-oost hoek van Zwanenbalg) om deze bouwrijp te maken voor de 65 kavels.

24-april-1997:

Na 17 maanden wordt eindelijk het definitief contract getekend tussen de Gemeente Den Helder en NBM. Een grote meerderheid in de raad krijgt nu meer vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Zwanenbalg.

Er is nu een plan om negen standaard-type woningen aan te bieden waaruit gekozen kan worden. Deze kunnen dan gebouwd worden op de kavel waarnaar men een keuzen heeft gemaakt. Er is echter wel een beperking, namelijk dat de zelfde type woningen niet naast elkaar gebouwd mogen worden.

Deze type woningen zijn door NBM ontwikkeld.

25-juli-1997:

Nadat NBM zelf alle woningen wilde gaan ontwerpen en bouwen, is er ook voor de ondernemingen binnen Den Helder een mogelijkheid geboden. NBM geeft aan dat er om met vijf lokale partijen (aannemers) in zee  te gaan, zoals Dozy (uit Den Helder), NAK (uit Julianadorp), Driks (uit Den Oever), Kollum (uit Friesland) en HGR (Ooghduyne).

Hierbij wordt HBK indirect gepasseerd.

Ook komt Makelaardij van Twillert in beeld, als tussen persoon om de kavels en woningen te verkopen. De bedoeling is dat toekomstige bewoners nu uit 12 type woningen kunnen gaan kiezen. 3 meer dan een paar maanden geleden. Of dit mogelijk is ligt weer ter beoordeling bij de welstandscommissie.

Door de reorganisatie binnen de Koninklijke Marine, waarbij de verhuizing van de MEOB-Oegstgeest gerealiseerd moet worden, lijkt de behoefte aan extra woonruimte gewenst. Het beeld is dat ook dat MEOB-ers gaan verhuizen en gebruik maken van de woningen in Zwanenbalg. Dit is een beeld welke in 1997 ontstaat. Of deze ook gaat uitkomen, de toekomst zal het leren.

De grote van de aangeboden kavels wordt nu gesteld tussen de 400 en 900 vierkante meters. Inmiddels blijkt er toch interesse te zijn aan dubbele kavels. Dus eigenlijk kavels van de eerst geplande grote.

Streefdatum voor de aanvang van de eerste bouw is januari 1998. Dit is gelokaliseerd in kwadrant 1 van Zwanenbalg.

De gemeente hoop nu dat de bouw per kwadrant, minimaal 2 jaar in beslag neemt. Dat betekent dat de wijk Zwanenbalg binnen 8 jaar gerealiseerd moet worden. Aanmerkelijk langer dan de eerste prognoses van 4 jaar.

November 1997.

De bewoners worden uitgenodigd voor de “Eersteschep Zwanenbalg”.

Op maandag 24 november 1997 wordt op de bouwlocatie Zwanenbalg een eerste officiële handeling verricht door de wethouders Manderfeld en Nijpels van de gemeente Den Helder.

Mede namens de gemeente worden de toekomstige bewoners en belangstellende uitgenodigd voor deze feestelijke gebeurtenis.

Van de eerste fase van 63 kavels zijn vrijwel alle kavels verkocht. Ook voor de tweede fase van 49 kavels is grote belangstelling.

In de maand december worden de eerste bouwvergunningen voor de kavels binnen Zwanenbalg aangevraagd.

Januari 1998

De eerst bouwvergunningen wonden goed gekeurd. Tevens vinden er de eerste communicaties plaats tussen de eerste bewoners. Men krijgt een eigen visie en idee over de ontwikkeling van de wijk Zwanenbalg.

26-februari-1998

De vijf aannemers die door NBM zijn aangewezen om de bouw van de woningen in Zwanenbalg te realiseren, bouwen niet of nauwelijks mee.

Van de circa 50 verkochte woningen/kavels welke door van Twillert verkocht worden, zijn maar een enkeling ten gunste gesteld van een Helderse aannemer. De rest wordt vrijwel allemaal door andere aannemers uitgevoerd.

Foto 15 februari 1998 – kijkende richting ZW 1401. Nog helemaal geen woningen en op de achtergrond Ooghduynen.

Over het oorspronkelijke idee van de gemeente, dat NBM de realisering en ontwikkeling van Zwanenbalg op zich zou nemen, blijft weinig over. NBM gaat niet zelf bouwen, maar beperkt zich steeds meer tot alleen de verkoop van de kavels. Ook van Twillert en HGR (Ooghduynen) nemen steeds meer het initiatief over van NBM. Probleem is alleen dat een partij garant moet staan voor de 11 miljoen gulden, voor de ontwikkeling van Zwanenbalg

Dit resulteert mede dat op 25-feb-1998 er een nieuwe partij bij komt.

Met instemming van de gemeenteraad neemt OPP (Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke-Sector), een volle dochter van de bank der Nederlandse Gemeente), de rechte en plichten over van NBM.

OPP geeft dan ook toestemming en verwacht dat andere aannemers (dan de hier bovengenoemde vijf) de bouw van de woning(en) kunnen en mogen realiseren.

April 1998.

Gezien vanuit de entree Zwanenbalg. Het slaan van de eerste palen Zwanenbalg 1312.

De foto is genomen vanuit de entree van Zwanenbalg, kijkende richting de duinen. Het is één van de eerste woningen welke gebouwd wordt in fase-1 van Zwanenbalg

Gezien vanuit de entree Zwanenbalg, richting de duinen.

Juni-1998.

In eerste instantie gaat het OPP er van uit dat de bouw van de volledige wijk, zo’n zeven tot acht jaar zou gaan duren.

Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. De verkoop van de kavels gaat nu snel. Op dit moment (10-juni-1998) is ongeveer de helft van de 110 kavels van fase 1 en 2 verkocht.

Toch wordt de mogelijkheid opengehouden om ‘twee-onder-een-kap’ woningen te bouwen, voor het geval de verkoop van de kavels tegen valt.

Ook de allure van de luxe woningen met strenge regels en eisen wordt steeds verder losgelaten, dit onder andere tot grote teleurstelling van de fractievoorzitter van het CDA, Niko Bais.

Dat er ingeleverd wordt in de allure, heeft ook weer voordelen. Men krijgt nu ook meer mogelijkheden om eigen ideeën aan de eigen woningen toe te voegen.

In het najaar gaan de gemeente en het OPP evalueren hoe de fase 1 en 2 zijn verlopen. Afhankelijk hiervan wordt het plan voor fase 3 en 4 verder uitgestippeld.

Hoe dan ook, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt druk gebouwd. De eerste woningen zullen eind van dit jaar bewoond gaan worden.

11-juli-1998

Zaterdag middag 11-juli-1998 is door OPP en de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor de toekomstige bewoners van de eerst twee fasen van Zwanenbalg. De toekomstige bewoners zijn met grote getalen gekomen.

De insteek van deze bijeenkomst zijn presentaties hoe de tuinen ingericht dienen te worden. Zo veel mogelijk planten en zo minmogelijk steen en hout. Het moet zo natuurlijk mogelijk overkomen.

Er worden dan ook adviezen gegeven over welke planten het beste gekozen kan worden, gezien de zilte lucht gecombineerd met veel wind.

Zelf geeft OPP aan om in het najaar een aanvang te maken met de aanleg van het eerste openbare groen bij de entree van de wijk.

De kunstenaar Floris Brinkman mag daar een groot, tweedelige glazen object plaatsen, als cadeau van het OPP aan wijk Zwanenbalg en de gemeente.

In deze glazen platen zijn twee zwanen gegraveerd, die naar elkaar toe zwemmen, wat duidelijk op de foto te zien is.

Brinkman construeert het kunstwerk zodanig dat het licht van de ondergaande zon door de ogen van de zwanen valt. Dit moet een speciaal effect opleveren. ’s Avonds is het de bedoeling dat het kunstwerk met een grote van 4,5 bij 3,5 meter, verlicht wordt.

November 1998.

In fase I van de wijk Zwanenbalg wordt druk gebouwd. Aan de eerste woningen nu wordt druk gebouwd, terwijl de andere woning voor het einde van 1998 al is bewoond. De ontwikkeling van de wijk gaat nu echt snel.

Kijkende van uit de straat ZW 13/14 richting de Hoeve.

Rond 1999

Rond 1999 komt ook een schrijven uit “In harmonie met de natuur”. Deze is opgesteld door van Krinkels b.v.

Hierin wordt omschreven hoe de tuinen en erf afscheidingen opbouwt en aangelegd zouden moeten worden.

Hierin worden de volgende onderwerpen besproken, als erfafscheidingen, achtertuin, voortuinen, veiligheid, schermen, enz.

In de brochure van “Krinkels .b.v.” worden ook hele lijsten met beplanting voorgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de wind en de zilte lucht, hier in de kop van Noord Holland.

Zo is het niet de bedoeling dat er schuttingen worden geplaatst, maar dat de erfafscheiding wordt gecreëerd door planten. Wil men wel een vorm van afscheiding maken, creëer deze dan van natuurlijke producten, zoals schermen welke zijn opgebouwd uit gevlochten wilgentakken. Niet alleen aan de oever van het water dient er een ecologische overgang te komen, maar ook naar de buren.

Juni 1999

2-juni-1999 onthult burgemeester Hoeksema het kunstwerk van de kunstenaar Floris Brinkman. Eerst is het nog onzeker of het deze datum gaat lukken aangezien de twee gebogen glazen beschermplaten in de fabriek gebarsten zijn.

Om het tegen vandalisme te beschermen is het beeldmerk ingekapseld in veiligheidsglas.

.   

De burgemeester geeft verder aan dat de verkoop van de kavels ver gevorderd zijn van de 110 kavels binnen fase 1 en 2 zijn er 95 verkocht. De verwachting is dat voor de aanvang van de bouwvakvakantie de resterende kavels ook verkocht zullen zijn.

Juli 2000

Het valt op dat de sommige woningen in Zwanenbalg al na een kleine twee jaar weer te koop staan. Al snel wordt het idee geopperd dat dit het gevolg is van te hoge lasten en/of dat mensen uit elkaar gaan. Hierdoor krijgt Zwanenbalg al snel de bijnaam “Tranenbalg”.

Echter makelaars en andere partijen geven aan dat dit wel mee valt. Er zijn zo’n vijf woningen die nu te koop staan, van de 110 kavels. Dat aantal is niet veel groter dan in Malzwin-noord, waar men de zelfde trend waarneemt.

De oorzaak kan ook liggen is de sterke groei in de economie. Mensen kunnen nu snel aan een betere baan komen, en moeten ook wellicht verhuizen.

Er worden zelfs kavels in Zwanenbalg gekocht door mensen die net in Malzwin-noord zijn komen te wonen.

Dit geeft ook aan hoe gelieft de kavels in Zwanenbalg zijn en indirect ook een gevolg is van de economische groei..

September 2000

De verkoop van de laatste bouwkavels gaan zeer snel. Of de kavel is verkocht, of er rust een optie op. Daarnaast zijn er tientallen personen die staan ingeschreven, voor het geval een kavel vrij komt. Verwacht wordt dat voor de bouwvakvakantie van 2001 alle woningen zijn opgeleverd.

Dat is ook de reden dat er besloten is om fase 3 en 4 in één keer op de markt te zetten, anderhalf jaar eerder dan verwacht.

Uit fase 1 en 2 is ook en naar voren gekomen dat de kavels groter en breder moeten zijn (minimaal 450 vierkante meter). Ook de breedte aan de straatkant, van 12,5 meter wordt te smal gevonden. Aan de noordzijde van Zwanenbalg zal deze op minimaal 15 meter worden gesteld.

Een ander punt dat ten opzichten van de woningen in zuid gewijzigd zijn de walbeschoeiingen. In zuid was er spraken van afkalving door de harde wind. Daar is nu een andere oplossing voor gevonden.

Voor het OPP is dit het eerste project en zij leren hier veel van en zijn ook sterk betrokken om niet alleen de kavels te verkopen.

Er worden avonden georganiseerd met presentaties over o.a. de aanleg van tuinen en uiteraard de walbeschoeiing. Verder is het OPP betrokken en stimuleren zij de oprichting van de bewonersvereniging.

Februari 2001

Sommige bewoners hebben van de gemeente een schrijven gehad, waarin aangegeven is dat zij het met zand volgestorte palsbermen weer leeg moeten halen en water van maken.

De plasbermen liggen tussen de tuinen en het aansluitende water (tot de betonpaaltjes is het water). Hier tussen moet zo’n meter tot anderhalve meter water liggen. Deze plasbermen zijn van belang voor het biologische evenwicht in het watersysteem van Zwanenbalg. Tevens dient deze wateroppervlakte voor de opvang van overvloedig regenwater.

De regels van de gemeente staat omschreven in de koopaktes van de woningen. Echter de gemeente loopt hier tegen een probleem aan. Er zijn wel regels opgesteld die in de koopakte staan, maar er zijn geen sancties of boeteclausules aan gekoppeld.

Uiteindelijk blijkt dit ook het juridisch manco, waardoor de gemeente weinig aan deze ‘regelgeving’ kan doen.

Daar komt nog bij dat bewoners aan de heer Dieleman (projectuitvoerder gemeente Den Helder) hebben gevraagd of zij de plasberm mogen volstorten, tot aan de betonpaaltjes. Immers de kavel (en dus eigendom schap van de bewoner) loopt door tot aan deze paaltjes. Volgens de betrokken bewoners is hier geen bezwaar gekomen van de heer Dieleman. Dit is echter niet op schrift vast gelegd.

Ook het OPP wil het liefst dat er een generaal pardon komt.

De gemeente blijft echter van mening dat de plasberm water moet blijven en dat er zelfs geen vlonders geplaatst mogen worden.

Juli-2002

Kunstwerk van de kunstenaar Brinkman, van de twee ‘om elkaar heen zwemmende’ zwanen, wordt op woensdag 10 juli 2002 verwijderd, nadat deze zwaar beschadigd is geraakt.

Hoewel het bewust van slagvast glaswerk was gemaakt, was het deze in zomer van 2002 niet bestand tegen (vermoedelijk) een aantal schoten uit een zwaar kaliber vuurwapen. Dat is af te leiden aan de gaten die er in zijn terug gevonden.

Het kunstwerk, was een geschenk van projectontwikkelaar OPP en is niet meer te repareren. Repareren zal zo’n € 28.000, =. Gezien de kosten en de gevoeligheid voor vandalisme is besloten deze niet meer terug te plaatsen.

Dit tot grote teleurstelling van de kunstenaar Floris Brinkman. Dat het kunstwerk niet op de zelfde locatie zou terug komen kan hij zich voorstellen. Een andere mooie locatie zou zijn, in het midden van de rotonde bij Zwanenbalg. Voordeel is dat er redelijk wat verkeer komt en dus goed in het zicht is

Helaas zal dit niet geschiede.

Juli-2002

Weer komt het “probleem” palsberm bij de gemeente naar voren. Zij zijn van mening dat deze in de oorspronkelijke staat ingericht moet worden. Dus 1 tot anderhalve meter tussen de tuin en de betonplaatjes aan de waterkant, moet bestaan uit water. Probleem is echter dat in de koopcontracten verschillenede voorwaarden staan, maar geen eisen met clausule voorwaarden. Daar komt nog bij dat ook het OPP, mondeling heeft aangegeven, dat de gemeente “hier niets aan kan doen” omdat de er geen schriftelijke consequenties in de koopcontracten zijn vastgesteld.

September 2003

Eén van de initiatieven binnen de wijk Zwanenbalg is de integratie van “gehandicapten in de samenleving” te integreren in de wijk Zwanenbalg. Gisteren (10-sep-2003) is officieel de “Hoeve” in gebruik genomen door Noorderhaven.

De boerderij stamt uit 1858 en was na de agrarische bewoning geheel in verval geraakt. Het was een complete bouwval, waaruit (helaas) door criminelen veel authentieke spullen uit zijn ontvreemd.

Nu is het nagenoeg geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd.

Sommige hebben hun twijfels over de veiligheid, namelijk het rieten dak en de brandveiligheid.

Echter deze wordt gewaarborgd door diverse maatregelen, waaronder de bliksemafleiding.

Eind 2004.

De laatste woning binnen Zwanenbalg komt 2004 gereed. Dit conform de originele bouwplannen van de gemeente/OPP.

Aan de Callantsogervaart wordt echter nog een aanvang gemaakt van een woning naast de hoeve. Eigenlijk is dit de laatste woning, maar deze behoort niet tot de eerste bouwplannen.

Februari-2018.

Ik krijg het idee om op deze site het verhaal over de geschiedenis van Zwanenbalg verder uit te diepen.

Reden is o.a. dat ik wat meer tijd heb gekregen om het één en ander uit te zoeken. Ook is het nu 20 jaar geleden was de eerste woning in Zwanenbalg werd opgeleverd.

Met het idee van deze “20 jaar” heb ik vele partijen (NBM, OPP, Gemeente, Makelaars, krant) aangeschreven om informatie te verkrijgen.

De Helderse Courant heeft snel naar aanleiding van mijn verzoek, contact met mij gezocht voor een interview. Daar is een dubbele pagina breed verhaal door in de krant gekomen.

Hier onder vindt u de links naar de krantenartikelen, waarover ik op dit moment beschik.

Indien u over een krantenartikel beschikt die hier niet onderstaat, zou ik deze graag van u lenen en scannen, zodat deze ook op de site geplaatst kan worden.

Links naar krantenartikelen:

Hier onder een aantal folders en dossiers van Zwanenbalg.

Ook hier, als u andere folders en/of dossiers hebt, houd ik mij aanbevolen.

Zoals u ziet, heb ik al behoorlijk wat informatie bij elkaar verzameld. Zelf ben ik “tweede” bewoner in Zwanenbalg. Hierdoor heb ik de geschiedenis van de start van Zwanenbalg niet meegemaakt en had ik dus weinig informatie.

Van verschillende bewoners, instanties en organisaties heb ik informatie verkregen. Daarvoor wil ik u, maar denk ook namens de bezoekers van deze site echt hartelijk danken!!

Site is en blijft in ontwikkeling:

Toch sluit ik nog even af: heeft u informatie over de geschiedenis van de wijk, zoals folders, brieven, foto’s, enz. en die wilt u delen, neem dan contact op met Gaike Dalenoord Zwanenbalg 1318.

De geschiedenis is onuitputtelijk…….

Meer informatie: